کارکنان مخابرات یزد و اصفهان از عدم پرداخت مزایای مزدی انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، کارکنان مخابرات یزد با مراجعه به ساختمان مرکزی مخابرات این استان، خواستار صدور احکام سال جدید با در نظر گرفتن تمام مزایای مزدی شدند.

این نیروها می‌گویند: مطالبات معوقه ما شامل حق جذب و پاداش بهره‌وری باید پرداخت شود، ضمن اینکه چهار ماه از سال جدید گذشته اما هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است.

همچنین یکی از کارکنان مخابرات اصفهان می‌گوید: شرکت مخابرات ایران درآمدزایی گسترده‌ای دارد اما نیروهای مختلف آن مطالبات پرداخت نشده دارند. رسمی‌ها از عدم پرداخت افزایش حقوق و مزایای مزدی در سال جدید انتقاد دارند، شرکتی‌ها نیز مشکلات زیادی دارند و حتی کارگزاران مخابرات روستایی از دستمزد و مزایای مزدی خود رضایت ندارند.

کارکنان مخابرات خواستار صدور سریع حکم حقوقی سال جدید با در نظر گرفتن تمام مزایا و افزایشات قانونی هستند.