بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته حاکی از آن است که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و سایر موارد است. به گزارش ایسنا، نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده به نحوی که هیات‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳درصد از ۶۰۴ هیات به ۶۴۷ هیات و هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶درصد از ۳۲۶ هیات به ۳۵۲ هیات افزایش یافته است.

همچنین تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌های واصله به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آرای صادره در سال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت آرای صادره به دادخواست‌های واصله در هیات‌های تشخیص حدود ۸۰.۹درصد و نسبت آرای صادره به پرونده‌های واصله هیات‌های حل اختلاف حدود ۶۵.۳درصد بوده است. گزارش‌ها در خصوص بررسی تعداد موارد خواسته‌ در هیات‌های تشخیص دعاوی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد خواسته‌های مطرح شده از سوی کارگران متعلق به سایر موارد و پس از آن حقوق معوقه و عیدی و پاداش بوده است به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص ۲۶۵هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.