شماری از کارگران قرارداد حجمی شهرداری بهبهان که در بخش خدمات مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: چرا در یک مجموعه بزرگ شهری، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد؟ تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن هم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست در عین حال در برخی ماه‌های سال، مزد ما با تاخیر پرداخت می‌شود.

این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است. وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار می‌کنیم، باید قرارداد مستقیم داشته باشیم.