معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: به‌رغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر می‌رسد که با منطقه‌ای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای آن در حال حاضر به صلاح نیست.

علی حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال انجام مطالعات مزد منطقه‌ای هستیم و معتقدیم که بعد از مدت‌ها آن را به یک جمع‌بندی برسانیم و یک بار تعیین تکلیف کنیم که اگر شرایطش را در کشور داریم، آن را به اجرا درآوریم.

وی ادامه داد: شرکای اجتماعی ازجمله تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که مزد منطقه‌ای خوب است ولی باید یک حداقلی را برای کل کشور در شورای عالی کار مشخص کنیم که پایه و مبنای کار شود و بعد مزد منطقه‌ای را متناسب با آن اضافه کنیم.معاون روابط کار وزیر کار افزود: طبق سبد معیشت، کارگران باید حداقل‌هایی را داشته باشند و بعد از آن حداقل‌ها، تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند برای رشته صنایع براساس آن انجام شود.

وی افزود: البته برخی از افراد اعتقاد دارند که بگذاریم روی این موضوع بین و کارگر و کارفرما در مناطق مختلف توافق شود و هرچه توافق کردند، همان مبنای کار قرار گیرد که فکر می‌کنم چندان خوب نیست چون اگر بخواهیم توافق کنیم، شاید از عدالت مزدی به دور باشد و پیامدهایی با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشد.