یک عضو شورای عالی کار گفت: ‌اخراج کارگران در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات تخلف است.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه‌های پایانی سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است و این وظیفه وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف نکنند.وی افزود: اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود. به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربه‌در دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمی‌آید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.اسدی گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه کند و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.