جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز گذشته مقابل مجلس تجمع کردند.به گزارش ایلنا، خواسته‌های این افراد عبارت بود از اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات، رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی.این عده می‌گویند چرا کارکنان رسمی مخابرات شهری حدود 20میلیون تومان حقوق می‌گیرند و ما که در دورافتاده‌ترین روستاها کار نگهداری دکل‌های مخابراتی و خدمت‌رسانی به مشترکان را انجام می‌دهیم، فقط پنج میلیون تومان دریافتی داریم.