بازنشستگان کشوری و لشگری از تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش ده درصدی حقوق انتقاد کردند.

بازنشستگان کشوری و لشگری در تماس با ایلنا با اظهار نگرانی از عدم افزایش حقوق‌ها به میزان کافی گفتند: با 10 درصد پیشنهادی آقایان، فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش می‌یابد؛ در سال ۱۴۰۰، تا حدودی این فاصله ترمیم شد اما حالا با این تصمیمات جدید، مزدبگیران دولت به خصوص بازنشستگان که هیچ منبعی برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند، به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.