رئیس شورای شهر تهران گفت: در روزهای گذشته موضوعی در فضای مجازی منعکس می‌شود و تخریبی را آغاز کردند. ریشه‌یابی کردیم که براساس آن بنده اعلام کردم بن‌های دریافتی کارکنان شرکت واحد را می‌خواهیم قطع کنیم.

مهدی چمران گفت: در این زمینه نه بحثی در شورا و نه در خارج شورا داشتم. این موضوع کاملا کذب و دروغ است و به همه کارگران و کارکنان شرکت واحد می‌گویم فریب این حرف‌ها را نخوریم و ریشه این حرف از خارج از کشور بوده است.او تاکید کرد: چنین چیزی وجود نداشته و صحبتی در این زمینه نشده و کارگران فریب این مسائل را نخورند و هر چیزی که از مبادی اصلی و قانونی اعلام شد را بپذیرند. می‌خواهند آرامشی را که در شرکت واحد است به هم بریزند.