بازنـشـستـگان سال‌هـای ۸۶ و ۸۷ سازمان تامین اجتماعی به شیوه اعمال ضرایب متناسب‌سازی حقوق خود اعتراض دارند.

به گزارش ایلنا، این دسته از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند که مستمری آنها به استناد بخشنامه‌های ۴۸ و ۵۴ مستمری‌ها با اشتباه فنی اعمال شده است.

به گفته این بازنشستگان، مبالغ جایگزینی برای ضریب مستمری برقراری بازنشستگان سال۸۶ به جای مبلغ ۱۸۳هزار تومان، ۲۰۰هزار تومان است و برای بازنشستگان سال ۸۷ به جای مبلغ ۲۱۹هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۳۵ هزار تومان محاسبه شده که نادرست است.

دلیل اشتباه فنی رخ داده، این است که در قسمت اول فرمول و تفاضل ضرایب مستمری، دو کسر مورد تفاضل از یک جنس نبوده و مبنای محاسبه هر یک از آنها متفاوت هستند. به همین دلیل، بازنشستگان سال‌های ۸۶ و ۸۷ تاکید دارند که نحوه اعمال ضرایب، برخلاف بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است.