در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سال گذشته، میزان آسیب‌های شغلی ۴.۷درصد کاهش یافته و فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در سال گذشته ۲۶۰۸۷ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۷.۵درصدی را نشان می‌دهد. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۶درصد مربوط به مردان و ۴,۴درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی توسط این سازمان ۱۸۱۷ نفر گزارش شده است.

تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی بر حسب علت حادثه، ۱۸۱۷ نفر بوده که بیشترین متوفیان مربوط به حادثه سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق‌گرفتگی بوده است. استان تهران نیز بیشترین آمار متوفیان حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. در بحث آسیب‌های شغلی، این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹۲۹۵ نفرحادثه بوده که نسبت به آمار مقدماتی گزارش شده در سال 98 (۹۷۵۱ نفرحادثه) دارای کاهش ۴.۷درصدی بوده است. از کل آسیب‌های شغلی، ۷۵۱ مورد منجر به فوت شده و بیشترین آسیب شغلی ثبت شده و منجر به فوت در بین فعالیت‌های اقتصادی را فعالیت ساختمان و صنعت ساخت به خود اختصاص داده‌اند.