آخرین گزارش وزارت کار حاکی از این واقعیت است که در سال ۹۹، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳درصد و ۶۴.۲درصد بوده است.

مطابق گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (99-90)» متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 30.5درصد افزایش از 486میلیون و 439 هزار ریال در سال 98 به 634 میلیون و 684هزار ریال در سال 99 رسیده است. متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی هم با 31.2درصد افزایش از 265میلیون و 966هزار ریال در سال 98 به 348میلیون و 982هزار ریال در سال 99 رسیده است. طبق این گزارش، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38درصد افزایش از 541میلیون و 7هزار ریال در سال 98 به 746میلیون و 764هزار ریال در سال 99 رسیده است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی هم با 41.6درصد افزایش از 297میلیون و 22هزار ریال در سال 98 به 420میلیون و 470هزار ریال در سال 99 رسیده که بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با 52.9درصد و 37.5درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار است.

طبق این گزارش در سال 99، نسبت به حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 35.3 و 64.2درصد است.