رای هیأت تشخیص به نفع کارگران حمل و نقل سبک و سنگین مجتمع چادرملو که با طرح دعوی علیه کارفرمای اصلی چادرملو، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر شده بودند، به نفع کارگران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، پیشتر ۴۶ نفر از از پرسنل واحد ترانسپورت سنگین معدن چادرملو که بعد از پایان پیمانشان با شرکت تعاونی مصرف و به دلیل نیاز مجتمع به صورت مستقیم و بلاواسطه و بدون انعقاد قرارداد کتبی با کارفرمای اصلی به کار گرفته شدند، با معرفی شرکت جدیدی برای بستن قرارداد پیمانکاری مخالفت کردند و خواستار انعقاد قرارداد دائم با شرکت اصلی شدند.

هیأت تشخیص به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و با توجه به‌عدم تعیین مدت در قرارداد، نوع قرارداد این کارگران را دائمی اعلام کرد و کارفرما موظف شد کلیه مطالبات این کارگران ازجمله حقوق، اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و... را بپردازد.