براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۶۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که تغییر چندانی در شرایط محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص پایش زمستان ۹۹ ۵.۷۵ بود) دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در طرح پایش بهار 1400، در مجموع از نظر فعالان اقتصادی بخش تعاون، وضعیت محیط کسب و کار برای  فعالیت اقتصادی، شرایط مطلوبی ندارد. حتی در بخش صنعت، شرایط نامساعدتری نسبت به فصل گذشته دیده می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، موانع در فرایندهای اداری و دشواری در تامین مالی از بانک‌هاست.