در جلسه رسیدگی به وضعیت کارگران منطقه پارس جنوبی، شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگری تصویب شد. به گزارش ایلنا، در جلسه رسیدگی به وضعیت کارگران منطقه پارس جنوبی نمایندگان کارگران به شرایط اقلیمی، وضعیت اسکان، دستمزد و مرخصی اعتراضاتی وارد و از تبعیض آشکار میان کارگران، مدیران و کارفرمایان سخن گفتند. در این جلسه تصیم گرفته شد تا نمایندگان کارگری به منظور ایجاد ساختاری نظام‌مند و حقوقی، با حمایت و راهنمایی کانون عالی اقدام به تشکیل انجمن‌های صنفی تخصصی کنند.