کارگران پیمانکاری نفت در منطقه پارس جنوبی دیروز در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران ارکان ثالث شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در اعتراض به سخنان وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس و نادیده گرفتن مطالبات قانونی خود بار دیگر در میدان کاکتوس تجمع کردند. این تجمع در ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری نفت است که از مدتی پیش آغاز شده است.