مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: تمامی دانشجویان بر مبنای حداقل حقوق و با نرخ ۱۲درصد حق بیمه و تنها با پرداخت ۳۱۸هزار تومان می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های تامین اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری گنجه گفت: پرداخت حق بیمه به سه شکل امکان‌پذیر است که نرخ ۱۲درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. نرخ ۱۴درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و نرخ ۱۸درصد که خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی را شامل می‌شود. وی تاکید کرد: در صورتی که دانشجویان متقاضی دریافت خدمات درمانی هستند و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود نیستند، در صورت درخواست بیمه درمان، سرانه درمان به این مبلغ اضافه می‌شود که بر مبنای حداقل حقوق ماهیانه ۷۱هزار و ۶۰۰ تومان است.