شماری از کارگران پروژه قطار شهری اهواز از پرداخت مطالبات معوقه چندین‌ ساله شماری از همکاران خود خبر دادند. این عده در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: به دنبال پیگیری چندین‌ ساله کارگران قطار شهری اهواز برای مطالبات معوقه، سرانجام پیمانکار مطالبات شماری از همکاران را پرداخت کرد. یکی از این کارگران گفت: حدود ۱۲۰کارگر در بخش حراست، انبار و تاسیسات این پروژه مشغول کار بودند که از سال ۹۶ تا پایان ۹۹ برای دریافت معوقات مزدی و سنوات پایان خدمت معطل مانده بودند. وی با بیان اینکه حدود دو سال است فعالیت پروژه متوقف شده و ما به‌رغم شکایت به نهاد قضایی استان امکان دریافت مطالبات خود را نداشتیم، درباره وضعیت مطالبات خود و همکارانش گفت: میانگین طلب هر یک از کارگران که شماری از آنها از محل کار خود رفته‌اند حداقل ۳۰ و حداکثر ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان بوده است که کارفرما حدود نیمی از طلب کارگران را پیشتر در چند مرحله به حساب کارگران واریز کرده بود.