صد بازنشسته گیلانی در طوماری خطاب به کانون بازنشستگان این استان، خواستار بهبود معیشت خود شدند. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان استان گیلان با امضای طوماری خطاب به کانون بازنشستگان این استان، خواستار بهبود معیشت خود براساس مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی شدند. این بازنشستگان درخواست کرده‌اند به مطالبات بازنشستگان و وضع زندگی آنها بیشتر توجه شود.