بررسی خواسته‌های کارگران در هیات‌های تشخیص نشان می‌دهد که سال گذشته سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بیشترین تعداد خواسته در هیات‌های تشخیص را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. براساس این گزارش بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در سال ۱۳۹۹ مربوط به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۶۳درصد، ۵۵.۲درصد و ۴۳.۴درصد افزایش داشته است.