عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مجلس و کمیسیون اجتماعی برنامه‌ای برای تغییر قانون کار نیست. عباس گودرزی در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون کار به ایلنا گفت: در مجلس یازدهم و کمیسیون اجتماعی، برنامه‌ای برای تغییر قانون کار یا اصلاح احتمالی آن نداریم. چنین طرحی در حال حاضر به هیچ‌وجه مطرح نیست.