مطابق آمار ارائه شده از زمستان سال ۹۹، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور ۳۸.۸درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درباره جمعیت نیروی کار در زمستان 99، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) 0.9درصد کاهش یافته است. در زمستان ١٣٩٩ حدود 40.9درصد جمعیت ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) ١.٥درصد کاهش یافته است. مطابق این آمار در زمستان 99 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 38.8درصد بوده است