مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ماه ١۴٠٠، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا چهار میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کنند.

به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی سالاری افزود: بازنشستگان این سازمان با بیش از ٣٠ سال سابقه نیز با توجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ سال سابقه نیز کمتر از این میزان را (با توجه به سنوات) دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مرداد ماه ٩٩ اجرایی و مبلغ یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان نیز در اسفند ماه این سال به صورت علی‌الحساب به حساب این جمعیت واریز شد.

سالاری ادامه داد: با توجه به متناسب‌سازی برخی از صندوق‌های بازنشستگی، یک مطالبه به‌حق از جانب جمعیت بازنشسته‌ تامین اجتماعی شکل گرفت.

وی افزود: در اسفندماه ۹۸ میزان پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۰درصد افزایش یافت و تأمین اجتماعی نیز درصدد افزایشی مشابه با هدف برقراری عدالت شد.

سالاری با بیان اینکه مجموع مبلغ پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی (فروردین ماه سال ٩٨) برابر با ۶۸۰۰ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: این رقم امروز به بیش از ١۵هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایشی ١٣٠درصدی را اعمال خواهد کرد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی افزود: بر این اساس حداقل‌بگیران با ۳۰ سال خدمت که برابر با یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت می‌کرده‌اند، در فروردین ١۴٠٠ با احتساب یک همسر و دو فرزند، ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تا ۴ میلیون و ٣٠٠هزار تومان دریافت می‌کنند.

سالاری با اشاره به همکاری ریاست جمهوری و مجلس در تأمین منابع رد دیون و بودجه ١۴٠٠ تاکید کرد: سازمان به‌منظور تأمین اعتبارات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد.

وی درباره مبلغ پرداختی اسفند ماه ٩٨ نیز یادآور شد: پرداخت یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان علی‌الحساب اسفندماه مرتبط به افزایش حقوق فروردین نخواهد بود و مبلغی از حقوق بازنشستگان بر این اساس کسر نمی‌شود.

وی یادآور شد: از روز ١۵ فروردین ماه نیز امکان صدور احکام فراهم شده و واریز حقوق بازنشستگان نیز مشابه با ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد.