مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی گفت: تنها در سه ماهه (اسفند، فروردین و اردیبهشت ) ۷۵۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند. به گزارش تسنیم، مهدی شکوری گفت: در اسفند ماه 226هزار بیمه‌شده بیکار داشتیم که مرتب بیمه بیکاری دریافت می‌کردند. در پی شیوع کرونا، تعدادی از مشاغل آسیب و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند و قراردادها تمدید نشد، همین باعث شد که تعداد مقرری‌بگیران به یک بار افزایش یافت.  تنها در سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت 750هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری در سامانه بیمه بیکاری شدند و تمایل خود را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اعلام کردند. مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به جاماندگان بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری برای 91هزار جامانده، هفته آینده واریز می‌شود.