بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ میانگین ساعت کار معمول هفتگی شاغلان در بخش‌های غیرتولیدی همواره بیشتر از بخش تولیدی بوده است. به گزارش ایسنا، گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از میانگین ساعات کار هفتگی شاغلان بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته شاغلین بخش‌های تولیدی نسبت به بخش‌های غیرتولیدی کمتر بوده است. بر این اساس، میانگین ساعت کاری در بخش غیرتولیدی به میزان سه ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی است. مقایسه میانه ساعت کار معمول هفتگی در این دو بخش نیز نشان می‌دهد که میانه ساعت کاری در سال ۱۳۹۸ در بخش غیرتولیدی یک ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی بوده است. این در حالی است که طی سال ۱۳۹۲ میانه ساعت کاری در هر دو بخش هیچ تفاوتی نداشته است.