روز پنجشنبه هفته گذشته با پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر، اعتراض صنفی هفت روزه این کارگران خاتمه یافت. به گزارش ایلنا، به دنبال تجمع اعتراضی یک هفته گذشته ۴۰ کارگر شاغل در مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر روز پنجشنبه (۱۳آذرماه) کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.