گزارش مرکز آمار ایران درباره گذران وقت در بهار ۹۹ نشان می‌دهد مردان به طور متوسط حدود چهار ساعت بیشتر از زنان، وقت خود را به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

به گزارش ایلنا، گزارش گذران وقت نشان می‌دهد افراد روزانه چه زمانی را صرف فعالیت‌های مختلف می‌کنند. رسیدگی و خودمرافبتی، فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی، خدمات خانگی بدون مزد، اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد و معاشرت و ارتباطات اجتماعی ازجمله مهم‌ترین دسته‌هایی هستند که زمان افراد به آن اختصاص می‌یابد. در این بین اختصاص زمان متقاوت به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد در زنان و مردان جالب توجه است.

براساس گزارش مرکز آمار، در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی»، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٤ ساعت و  ٤٨ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٤٧ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با یک ساعت و ٢٥ دقیقه بوده است. در بین زنان، متوسط بیشترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٤ ساعت و ٤٤ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و 8 دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد. مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه‌روز بیش از ٣ ساعت و نیم وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ ساعت زمان کمتری به فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.