اگرچه افزایش حق مسکن کارگران پس از دو ماه بالاخره هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می‌رفت در جلسه روز چهارشنبه دولت به تایید نهایی برسد،  اما چنین نشد.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه به مهر می‌گوید: می‌خواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت، مگر شامل کدام وزراست؟ امروز می‌گویند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، فردا می‌گویند می‌خواهد برود هیأت دولت. مگر دولت ما چند نفر است که بعد از دو ماه نمی‌توانند حق مسکن کارگران را که چند ده میلیون نفر منتظر ابلاغ آن هستند، مصوب کند؟

وی می‌گوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورای عالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می‌شود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا می‌کنند، چرا باید حتماً به هیأت دولت برود تا تصویب نهایی  و ابلاغ شود؟

چرا در این‌همه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دوره‌ای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی مؤلفه‌های مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورای عالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟