بدنه کارگری سازمان ملل متحد در مطالعه جدید خود متوجه شد که حدود ۴۲درصد از جوانان جهان که به‌رغم پاندمی هنوز کار می‌کنند، شاهد سقوط درآمد خود به علت بحران کرونا بوده‌اند. دروگاردینر، متخصص اشتغال جوانان در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه به سی‌ان‌بی‌سی گفت که جوانان حتی قبل از ضربه پاندمی در بازار کار در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. گزارشات نشان می‌دهد که این امر احتمالاً به این علت است که جوانان در بخش‌هایی فعال بودند که بیشتر تحت تأثیر پاندمی و مشکلات ناشی از بیماری و قرنطینه قرار گرفته است. سازمان جهانی کار در گزارش قبلی خود با اشاره به این امر هشدار داده بود که شوک‌های گوناگون پاندمی بر افراد جوان می‌تواند منجر به آسیب دیدن یک نسل در دوران قرنطینه شود. گاردینر گفت: از ابتدای پاندمی تاکنون از هر ۶ جوان یک نفر دست از کار کردن کشیده است.