بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه بخش زیادی از کارفرمایان حداقل‌های مزد را پرداخت می‌کنند، گفت: تعدادی از کارفرمایان هم از پرداخت مزایای کارگران خودداری می‌کنند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مطابق قانون قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد. بررسی‌های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه‌ها به صورت حداقلی انجام می‌شود. وی ادامه داد: بیش از 50درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک نسخه‌ای دارند که کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیتی در اجرا ندارند. سامانه جامع ثبت قراردادهای کار بسیار خوب است به شرطی که تمام تولیدکنندگان، قراردادهای کار خود را در آن جانمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبه‌رو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه اکثر کارفرمایان وظایف قانونی خود را در قبال کارگران نمی‌دانند، گفت: بسیاری تصور می‌کنند که حداقل قانون کار همان حداقل‌هاست و اعتقادی به پرداخت حق مسکن و بن کارگری ندارند. وی با بیان اینکه کارفرمایان دو دسته هستند، گفت: کسانی هستند که اشراف دارند و پرداخت نمی‌کنند و رغبتی برای پرداخت ندارند. دسته دیگر اصلا اشراف ندارند و تصور می‌کنند که حقوق کارگران فقط حداقل مزد است.