مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته را ۳۴.۸درصد اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز آمار کشور، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در سال گذشته ۱۹۷،۸ بوده طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ۳۴.۸درصد است. همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۶درصد اعلام شده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.