عصر روز شنبه، نشت ‌گاز‌ کلر در پتروشیمی کارون چند ده نفر از کارگران را روانه بیمارستان صنایع پتروشیمی‌ ماهشهر کرد. خبرگزاری ایلنا از ترخیص برخی از کارگران در شنبه شب و صبح روز یکشنبه خبر داد ولی اعلام کرد که هنوز تعدادی از کارگران در بیمارستان بستری هستند. مدیرعامل شرکت اعلام کرده که هنوز علت حادثه مشخص نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.