بیش از ۹۵درصد از حوادث شغلی ثبت شده در پزشکی قانونی در سال ۹۸ مربوط به مردان و کمتر از پنج درصد آن مربوط به زنان بوده است. به گزارش ایلنا، اطلاعات مندرج در سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۸ حدود 28هزار و 208 مورد از معاینات پزشکی قانونی، مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است. ۹۵.۲درصد این معاینات مربوط به مردان و تنها ۴.۸درصد مربوط به زنان و تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۷۵۳ نفر بوده است. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد بخش ساختمان، صنعت (ساخت) و حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری به ترتیب با ۳۸، ۳۵ و ۱۰درصد بیشترین آسیب‌دیدگان شغلی را در خود جا داده‌اند. بیشترین حوادث شغلی در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال رخ داده و بیشترین معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی به ترتیب مربوط به اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است.