بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در سال 1397 حدود 62درصد زنان و 59درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند. به گزارش فارس، مشاغل غیررسمی (بدون بیمه) بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. براساس بررسی‌های انجام گرفته، به‌طور میانگین 60درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که در سال 1397 حدود 62درصد زنان و 59درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 81درصد از شاغلان غیررسمی کشور مرد و حدود 19درصد آن زنان بودند.