سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از رشد تعداد شرکت‌های پیمانکاری گفت: چه دلیلی دارد کارگران را مانند برده تصور کنیم که در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار دارند و مانند عصر جاهلیت باید کارگر از آنها اجاره کنیم؟ این کار مصداق برده‌داری نوین است.

به گزارش ایلنا، حسن نوروزی با انتقاد شدید از به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی گفت: متاسفانه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دولت سازندگی شروع شد و مانند دیوار کج به مسیر خود ادامه داد تا امروز که به هیچ عنوان نمی‌توان مانع تخلفات آنان شد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ظلم مضاعفی به کارگران توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد فاجعه شرکت‌های تامین نیروی انسانی به آنجا رسیده که باید کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس در قالب کار کارشناسی طرحی تهیه کنند تا حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی برای همیشه منتفی شود. نماینده رباط کریم، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مصداق استعمار و بردگی دانست و گفت:‌ وقتی یک نفر شرکتی ایجاد می‌کند که نیروی انسانی اجاره می‌دهد، به یاد برده‌داری در گذشته می‌افتیم که در نهایت به استثمار کارگر می‌انجامید.