لای چینگ‌ته، رئیس جدید جزیره تایوان پس از رزمایش دو روزه ارتش چین در اطراف این جزیره که رزمایش تنبیهی نام گرفت، تاکید کرد: ما مشتاق تقویت درک متقابل و آشتی با چین از طریق مبادلات و همکاری هستیم چراکه این امر منافع متقابل ایجاد کرده و زمینه‌ساز حرکت به سمت موقعیت صلح و رفاه مشترک است. دولت مرکزی چین از زمان روی کار آمدن تسای اینگ ون از حزب دموکراتیک مترقی در سال ۲۰۱۶ از گفت‌وگو و ارتباط با تایپه خودداری کرده است. پکن که تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می داند، تاکید کرده که در صورت لزوم این جزیره را با زور به دامان خود باز می‌گرداند. تایوان در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد. این دولت از اعضای موسس سازمان ملل متحد و تا سال ۱۹۷۱ 

عضو آن بود.