رئیس سرویس امنیت ملی گرجستان گفت، مقامات این کشور با توجه با چالش‌های کنونی در منطقه، آماده یک «جنگ هسته‌ای احتمالی» می‌شوند. گریگول لیلواشویلی اظهار کرد: چالش‌های موجود مستثنی از استفاده از تسلیحات هسته‌ای نیستند. طبق گزارش راشا تودی، این مقام گرجستانی با این حال اشاره نکرد که آیا چنین تسلیحاتی می‌توانند علیه خود گرجستان استفاده شوند یا خیر. او همچنین اشاره مستقیمی نکرد که کدام چالش‌های ژئوپلیتیک را مد نظر دارد. لیلواشویلی خاطرنشان کرد که دولت گرجستان «برنامه خاصی را در مواجه با یک جنگ هسته‌ای» توسعه بخشیده که براساس آن هر بخشی از دولت سناریویی را طراحی کرده‌ و یک برنامه اقدام را شامل می‌شوند. برای مثال او تاکید کرد که وزارت بهداشت گرجستان فهرستی از داروهای ضروری را تهیه کرده که در مواجه با یک درگیری هسته‌ای می‌تواند میان جمعیت توزیع شوند. وی همچنین از یک الگوریتم اضطراری مراقبت بهداشتی برای قربانیان احتمالی خبر داد.