وزیر دفاع ایتالیا گفت، تصمیم رم در پیوستن به ابتکارعمل کمربند و جاده چین یک اشتباه بود که ایتالیا اکنون به دنبال خروج از آن است. به گزارش راشا تودی، گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا به روزنامه کوریه‌را دلا سرا گفت: رم در سال ۲۰۱۹ این طرح چین را امضا کرد و به نخستین کشور غربی بدل شد که در این ابتکارعمل وارد شده است. براساس این توافق، موانع تجاری بین رم و پکن کمتر شده و چین قول داد که در بنادر ایتالیا و زیرساخت راه آهن این کشور سرمایه گذاری کند. وزیر دفاع ایتالیا ادامه داد: تصمیم برای پیوستن به این توافق یک اقدام بداهه و نادرست بود. درحالیکه صادرات چین به ایتالیا از اجرای این توافق سه برابر شده، صادرات ما به چین به کندی صورت گرفته است.