تماس‌های دیپلماتیک برای کنترل تنش در جنوب لبنان به دنبال الحاق بخش شمالی شهرک الغجر به اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد. همزمان نیز مقاومت به ابقای دو چادر نظامی که در مزارع شبعا برپا کرده است، پایبند است. به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، میانجیگری‌ فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و سازمان ملل برای حل تنش میان رژیم صهیونیستی و لبنان درباره روستای الغجر همچنان ادامه دارد. لبنان رسما به آنها اعلام کرده که پرونده الغجر قابل بحث نیست و چادرهای نظامی با ۱۶ مناطقی که بر سر آن مناقشه وجود دارد از جمله منطقه بی-۱ مرتبط است. لبنان در پاسخ به پیشنهاد برچیدن چادرها در ازای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از الحاق الغجر یا تحویل دو چادر به ارتش لبنان در ازای عقب نشینی از الحاق بخش شمالی الغجر این موضع را اتخاذ کرده است.