بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، بیش از نیمی از مردم چین از اجرای جنگی تمام عیار برای در کنترل گرفتن تایوان حمایت می‌کنند. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، بر اساس نتایج این نظرسنجی جدید که با پرسش از 1824 چینی اجرا شد، 55 درصد از پاسخگویان حامی جرای یک جنگ با هدف اتحاد مجدد و بازپس‌گیری کنترل کامل تایوان بوده و یک سوم از پاسخگویان با آن مخالفت کردند. مابقی شرکت کننده‌های این نظرسنجی نیز گزینه مطمئن نیستم‌ را انتخاب کردند. این مطالعه به صورت مشترک توسط آدام وای. لیو، استاد دانشگاه ملی سنگاپور و شیائوجون لی، استاد دانشگاه ان.وای.یو شانگهای اجرا و نتایج آن دیروز (دوشنبه) در ژورنال چین معاصر منتشر شد. مولفان این مطالعه در گزارش خود نوشتند، با وجود آنکه رهبران مستبد از طریق رقابت انتخاباتی به قدرت نمی‌رسند، آنها همچنان این انگیزه را دارند که تضمین کنند سیاستهایشان همچنان با آرای عمومی غالب به منظور اجتناب از واکنش شدید داخلی همخوانی دارد. آنها اضافه کردند: این موضوع به طور ویژه برای چینی که در آن ملی گرایی یک رکن کلیدی مشروعیت حکومت به ویژه در قبال مسائل مربوط به حاکمیت و یکپارچگی ارضی است، صادق است.