با برگزاری همه‌پرسی در شیلی بر سر تصویب تغییرات فراگیر در قانون اساسی جدید، مردم این کشور به طرز چشمگیری علیه این قانون اساسی پیشنهادی، رای منفی دادند. به نوشته گاردین، از ۹۶ درصد رای شمارش شده در روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و ۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند. سناتور شیمینا رینکان، یکی از رهبران کارزار مخالفت با قانون اساسی، این پیروزی را شفاف و قاطع توصیف کرد. درحالیکه، کارول کاریولا، سخنگوی کارزار تصویب قانون اساسی جدید، اواخر روز یکشنبه ضمن پذیرش این شکست افزود: اجبار انتخاب یک متن و قانون اساسی جدید همچنان واجب و ضروری باقی می‌ماند. ما متعهدیم تا شرایطی را طوری فراهم کنیم که مسیر کنونی ما را به سمت یک قانون اساسی جدید هدایت کند. همچنین گابریل بوریچ، رئیس جمهور ۳۶ ساله شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی قانون اساسی جدید شیلی است، تغییرات کابینه را در دستور کار دارد.