دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز (یکشنبه) در شرایطی میان مارین لوپن راستگرا و امانوئل ماکرون لیبرال آغاز شد که این بار توجه فراوانی به میزان مشارکت مردمی می‌شود؛ چراکه بسیاری از رای‌دهندگانی که به هیچ یک از این دو نامزد تمایلی ندارند، خیال ندارند در انتخابات شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنج سال پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری، فرانسه شاهد برگزاری دور دوم انتخابات با حضور همان دو نامزدی است که در سال ۲۰۱۷ با یکدیگر به رقابت پرداختند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه به مصاف مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی رفته است. این نامزدها تضاد دیدگاه فراوانی دارند؛ ماکرون سیاستمداری میانه‌روتر که برای رای به شهرهای بزرگ متکی است، در مقابل زنی قرار گرفت که به رای مناطق روستایی و شهرهای کوچک اتکا زیادی کرده است.