ملی‌گراهای کروات در بوسنی گفتند، می‌توانند روندی سیاسی را به جریان بیاندازند تا منطقه خود را در بوسنی شکل دهند، مگر آنکه قوانین انتخابات به گونه‌ای تغییر کنند که این جمعیت کروات، حضور بیشتری در نهادهای ملی بوسنی داشته باشد. به گزارش رویترز، پارلمان ملی کروات افزود، اگر توافقی در زمینه تغییرات انتخاباتی حاصل نشود، آنها هم موضوع برگزاری انتخابات سراسری در ماه اکتبر را منتفی می‌دانند. مسلمانان بوسنی همراه با کمیسیون مرکزی انتخابات و فرستادگان بین‌المللی گفته‌اند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اکتبر می‌تواند بر اساس قوانین جاری برگزار شود. تحریم احتمالی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوسنی توسط کروات‌ها، بحران سیاسی بوسنی را تشدید خواهد کرد. بوسنی از دو بخش تشکیل شده است که تا حد زیادی خودمختار هستند: یک فدراسیون که مشترکا توسط کاتولیک‌های کروات و مسلمانان بوسنیایی اداره می‌شود و  بخشی دیگر که جمهوری صرب تحت سلطه صرب‌هاست.