بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت خواستار تحقیقات پارلمانی درباره وزرای فعلی و سابق به دلیل کم کاری و مقصر بودن در این انفجار شد. به نوشته روزنامه القدس العربی، یک منبع قضایی لبنانی گفت که قاضی فادی صوان، بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت در نامه‌ای به پارلمان اعلام کرد که تحقیقات وی درباره چند وزیر کنونی و سابق شبهاتی را درباره مسئولیت آنها و کم کاریشان در زمینه وجود نیترات آمونیوم در بندر بیروت ایجاد کرده است. طبق گفته این منبع، فادی صوان از پارلمان خواسته است که تحقیقاتی را درباره «میشال نجار»، وزیر اشتغال و حمل و نقل لبنان، «یوسف فنیانوس»، «غازی العریضی» و «غازی زعیتر»، وزرای اشتغال و حمل و نقل سابق، «غازی وزنه»، وزیر دارایی فعلی و «علی حسن خلیل»، وزیر دارایی سابق، «ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری فعلی و «اشرف ریفی»، «سلیم جریصاتی» و «البیرت سرحان»، وزرای دادگستری سابق لبنان انجام دهد.