با خارج شدن حدود 10 نفر از نمایندگان حزب چپگرای ریپوبلیک مارش فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور اکثریت پارلمانی را از دست داده است. به گزارش تایمز، نمایندگان مذکور اعلام کرده‌اند که ماکرون وعده‌ها و قول‌های داده شده از سوی دولت میانه روی فرانسه را عملی نکرده است. خروج این نمایندگان از حزب ریپوبلیک تاثیر چندانی بر روند قانونگذاری در پارلمان فرانسه نخواهد داشت چرا که این حزب می‌تواند روی سایر احزاب کوچک متحد خود حساب کند ولی این مساله یک چالش برای ماکرون خواهد بود که به شدت محبوبیت خود را از دست داده است. این 10 نماینده قصد دارند به یک گروه مستقل 20 نفری شامل سوسیالیست‌ها، سبزها و برخی از نمایندگان جدا شده از حزب ماکرون ملحق شوند. با خروج این نمایندگان، حزب مارش از این پس 289 کرسی را برای کسب اکثریت مطلق در پارلمان از دست می‌دهد.