مردم لبنان در ادامه اعتراض به نخست وزیری حسان دیاب در نزدیکی ورودی‌ پارلمان این کشور در بیروت تظاهرات کردند. الیوم السابع گزارش داد، معترضان می‌گویند دولتی که تلاش برای تشکیل آن ادامه دارد، نماینده مردم نیست و از طرفی هم پاسخگوی آرمان‌ها و مطالبات مردمی نیست که خواهان تشکیل دولتی از متخصصان مستقل از همه احزاب و جریان‌های سیاسی هستند. تظاهرکنندگان تاکید دارند، مکلف شدن دیاب برای تشکیل دولت جدید فقط با آگاهی از جریان سیاسی ۸ مارس صورت گرفته است و تعیین نخست وزیر مکلف از اجماع ملی بهره‌مند نبوده و به اندازه کافی برای تشکیل دولتی بی‌طرف، همان دولتی که مردم خواستار آن هستند، مستقل نیست. این معترضان گفتند، آنها به اعمال فشار خود با راه‌اندازی تظاهرات روزانه در برابر مقر پارلمان و در همه میادین اصلی ادامه می‌دهند و حتی اگر لازم باشد بار دیگر به بستن راه‌ها متوسل خواهند شد تا دیاب را وادار کنند از تشکیل دولت انصراف دهد و سپس شخصیت مستقلی پست نخست وزیری را برعهده گرفته و دولت مطلوب لبنانی‌ها را تشکیل دهد. تظاهرکنندگان تأکید کردند، اعتراضات مردمی در راستای تحقق اهدافشان و تشکیل دولت ملی ادامه دارد.