در حالی که منابع لبنانی از سیر امور به سمت مکلف شدن حریری برای نخست‌وزیری این کشور خبر می‌دهند اما رئیس حزب «نیروهای لبنانی» بر دولت تکنوکرات اصرار دارد. به گزارش النشره، منابع لبنانی به موضع‌گیری درباره موعد رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی و اینکه روند به سوی نخست‌وزیر شدن چه فردی پیش می‌رود، پرداختند. منابع لبنانی به ال بی سی اعلام کردند: تعویقی در رایزنی‌های پارلمانی در کار نخواهد بود و میشل عون رئیس جمهور لبنان موضع خود را تغییر نداده است. این منابع افزودند: میشل عون حامی دولت تکنوسیاسی است. منابع مذکور تاکید کردند: اوضاع به سوی مکلف شدن «سعد حریری» برای تشکیل کابینه پیش می‌رود. این در حالیست که سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی، بر دولت تکنوکرات مستقل تاکید کرد و گفت: هر دولتی مشابه دولتهای قبلی ما را به جایی نمی‌رساند و خواسته ما دولت تکنوکرات است. ما به دولت فعال شفاف نیاز داریم نه دولت وحدت ملی. ما راهکاری به غیر از دولت تکنوکرات نمی‌بینیم و با دولت تکنوسیاسی مخالفیم. وی افزود: ما در رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی مشارکت خواهیم کرد. روابط من با حریری خوب است اما دوستی با حریری یک موضوع و تشکیل دولت موضوعی دیگر است.