طی روزهای اخیر به واسطه مطرح شدن برخی صحبت‌ها از طرف اهالی شمشیربازی در دو رشته فلوره و اپه مبنی بر نابرابر بودن شرایط آنها نسبت به اسلحه سابر، این رشته را در آستانه المپیک با حواشی زیادی مواجه کرد. در همین زمینه فضل‌ا... باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی برخورد جدی با افرادی که بدون سند و به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به مطرح کردن برخی مسائل می‌کنند را در دستور کار قرار داده است. باقرزاده گفت:«از این پس هر کسی به منظور تشویش اذهان عمومی مصاحبه‌ای کند یا برای گفته‌های خود سندی نداشته باشد قطعا با او برخورد جدی خواهد شد، اگر تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد حتما به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم. سندی هم برای گفته‌های خود داشته باشند باید توضیح دهند.»