<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Tue, 22 Oct 2019 08:47:24 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[شیاطین علیه جادو!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12152 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12152-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[برد نگران‌کننده!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12151 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12151-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[لیگ آماتورها!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12150 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12150-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[منهای فوتبال]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12149 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12149-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[تعیین مزد یکسان برای کارهای سخت و ساده، عادلانه نیست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12148 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/12148-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[شریعتمداری: همراهی من با کارگران تنها روی ریل قانون است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12147 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/12147-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نرخ بیکاری در استان‌هایی با بیشترین جمعیت بیکار، کاهش یافته است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12146 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/12146-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار کارگری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12145 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/12145-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[یک موافق و هزار مخالف!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12144 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12144-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نفتکش سابیتی وارد آب‌های سرزمینی ایران شد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12143 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12143-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[خبر کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12142 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12142-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[خبر اقتصاددی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12141 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12141-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%DB%8C ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[انقلاب به سبک لبنانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12140 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12140-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[دستگیری چند تن در نهاد ریاست‌جمهوری کذب محض است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12139 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12139-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[شهر هنر؛ نقش‌آفرینی هنرمند در عرصه زیست شهری است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12138 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12138-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[زرتشت؛ دانش‌آموز اخراجی به مدرسه بازگشت ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12137 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12137-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[از فضل پدر تو را چه حاصل!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12136 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12136-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نقش آتش‌نشانی و مدیریت بحران در تهران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12135 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12135-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12134 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12134-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[تأملی بر مقوله مالکیت هنری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12133 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12133-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بوم خبر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12132 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12132-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[روزنامه‌های استرالیا صفحه یک خود را سانسورشده چاپ کردند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12131 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12131-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[وضعیت اضطراری در شهرهای بزرگ شیلی تمدید شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12130 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12130-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نخستین نیروگاه بزرگ خورشیدی شناور فرانسه راه‌اندازی شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12129 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12129-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[شکست ارتش آمریکا از دشمن فرضی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12128 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12128-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[جهان نما]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12127 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12127-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[نباید انتظار تصویب CFT در آینده نزدیک را داشت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12126 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12126-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[شورای نگهبان به مردم جفا می‌کند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12125 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12125-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12124 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12124-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[حمایت‌ ایران از حفظ تمامیت ارضی سوریه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12123 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12123-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
]]>
Mon, 21 Oct 2019 20:35:00 +0000