مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای آذرماه بالغ بر ۱۳هزار پایش در سطح ادارات کشور انجام شده است که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۵۴ مورد منجر به قطع گاز شده است.

مطابق آمارها، بخش اداری کشور تنها یک درصد از مصرف سوخت این روزهای کشور به آن اختصاص پیدا می‌کند اما همین درصد به‌ظاهر ناچیز یعنی حدود 6 میلیون مترمکعب به‌تنهایی معادل مصرف استان‌هایی مانند ایلام است.

در تهران هم که یک‌ششم گاز تحویلی به شبکه در آن مصرف می‌شود این روزها کنترل و شناسایی بیشتر طرح برخورد با ادارات پرمصرف تشدید شده است.

تمام ادارات دولتی موظفند مطابق بخشنامه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور، 10 درصد از مصرف سوخت خود را در 4ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند.