مهر-بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی به هیأت دولت برای اجرای ماده ۴ قانون جوانی جمعیت پیشنهاد داده، تنها به خانواده‌هایی که ۳ فرزند یا بیشتر از یک همسر باشد زمین یا مسکن تعلق می‌گیرد.

بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین یا مسکن برای خانوارهایی است که فرزند سوم یا بیشتر آنها از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون مذکور) به دنیا آمده باشد، است.